kursy / szkolenia

INDYWIDUALNE - Kompleksowe kursy stylizacji i modelowania paznokci.

.

Beauty Nail Professional – jest pro­jek­tem opar­tym o au­tor­ski pro­gram szko­leń Da­riu­sza Faj­fer oraz wy­jąt­ko­wą wi­zją edu­ka­cji w bran­ży Sty­li­za­cji i Mo­de­lo­wa­nia Pa­znok­ci, Pie­lę­gna­cji Dło­ni oraz Stóp. Na­sza hi­sto­ria się­ga 1999 ro­ku w któ­rym, to za­czę­ła się na­sza przy­go­da z ko­sme­ty­ką dło­ni.

.

Na­sze tech­ni­ki szko­le­nio­we uwzględ­nia­ją­ce naj­now­sze tren­dy, po­par­te są wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem i wie­dzą naj­więk­szych au­to­ry­te­tów ta­kich jak: To­ren Merkl, Trang Ngu­jen, Frank Sha­eber­le, Ele­na Shan­skaya czy Tom Hol­comb. Kur­sy któ­re, pro­wa­dzi­my ich za­kres me­ry­to­rycz­ny oraz nie­kon­wen­cjo­nal­ne, me­to­dy szko­leń są gwa­ran­cją Two­je­go przy­szłe­go suk­ce­su.

.

Star­ty na­szych in­struk­to­rów w mi­strzo­stwach i pre­sti­żo­wych kon­kur­sach, ich wy­ni­ki na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej da­ją nie­po­wta­rzal­ne świa­dec­two na­szej wie­dzy i umie­jęt­no­ści.

.

Wie­lo­let­nia współ­pra­ca z wio­dą­cy­mi cza­so­pi­sma­mi bran­żo­wy­mi ta­ki­mi jak: Pa­znok­cie, Aka­de­mia Pa­znok­cia, Ko­sme­ty­ka Pro­fe­sjo­nal­na, Na­il Expert jest do­sko­na­łym po­twier­dze­niem na­sze­go do­świad­cze­nie zdo­by­te­go na prze­strze­ni lat pra­cy.

.

.

bnp

img8